شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸

طرح درس شیمی 1


تعدادکل جلسات : 12 جلسه

عناوين آموزشي :

1)آب

2)هوا

جلسه اول : معرفي برنامه کار – يادآوري : تعاريف علم شيمي – تاريخچه شيمي – روش حل مسأله – يورش فکري آب – تعيين کنفرانس ص 13-1

جلسه دوم : انجام کنفرانس – حل تمرين


علامت اختصاري - مولکول - عنصر – مرکب – پيوند شيميايي – فرمول ومعادله و واکنش شيميايي واکنش دهنده – فرآورده – موازنه

ترکيبات دوتايي وسه تايي راکه قبلاً تدريس شده (در راهنمايي ) در خانه مطالعه کنيد .

جلسه سوم : حل تمرين ورفع اشکال ترکيبات دوتايي وسه تايي

پيوند کووالانسي – والانسي ساختار خميده آب – قطبي بودن آب – ويژگيهاي غير عادي آب –پيوند H رني آب – آب به عنوان حلال – کاتيون و آنيون - پيوند يوني – رسانايي الکتريکي آب

آزمون عمومي (1) از جلسه 1و2و3 روز سه شنبه ها

جلسه چهارم : انحلال پذيري جامد وگاز

صفحات 34-24در منزل مطالعه شود جلسه آينده بحث گروهي شود.

جلسه پنجم : آزمايشگاه (1)

جلسه ششم : بحث جلسه 4- حل تمرين – تصفيه طبيعي آب – آب سخت ونرم – تصفيه آب شهري – تصفيه فاضلابهاي شهري – مطالعه ص 43تا54

باکنفرانس .

آزمون ميان ترم (1) بعد از پايان فصل (1) آب برگزار شود.

جلسه هفتم : کنفرانس 54-43 وقانون بويل

جلسه هشتم : قانون شارل – نظريه جنبشي مولکولي گازها

جلسه نهم : آزمايشگاه (2)

تعيين کنفرانس 64-58و70-64و80-70

لسه دهم : کنفرانس وآموزش ،چند نکته

جلسه يازدهم : حل تمرين – رفع اشکال

آزمون عمومي (2) بعد از جلسه 11 برگزارشود

جلسه دوازدهم: آزمايشگاه (3)

ترم دوم : (14 جلسه

جلسه 1 اثر گلخانه اي در زندگي

جلسه 2 اوزون وحفاظت لايه اي اوزون

جلسه 3 آلودگي هوا وباران اسيدي – کنترل آلودگي هوا

جلسه 4 آزمايشگاه – آزمايش 5

جلسه 1 منابع طبيعي – قانون بقاي جرم – موازنه (حل تمرين)

جلسه 2 مول- عدد آووگادرو- اتم گرم – مولکول گرم – يون گرم

جلسه 3 حل تمرينات متعدد در زمينه جلسه 2

جلسه 4 جدول تناوبي – ستون – دوره – ظرفيت ونظامهاي کلي آن

جلسه 1 کنفرانس بچه ها (بهبود خواص مواد – زباله وانواع آن – کاغذ ومقوا وبازيافت آن

جلسه 2 کنفرانس بچه ها (پلاستيک وبازيافت آن – جايگزيني منابع

جلسه 1 آزمايش 6-آزمايشگاه

جلسه 2 فصل 4-مقدمه – نفت وپالايش نفت خام – ستون تقطير

جلسه 3 هيدروکربن هاي سيرشده وسير نشده وکاربرد وخواص وتهيه آنها

جلسه 4 ايزومري در هيدروکربورها – سوختن آنها – بهبود در کيفيتس سوخت

طرح درس شيمي (1) سال اول نظري –

هفته اي 3 ساعت

نحوه ارائه اين درس :1-تئوري 2-عملي (آزمايشگاه)

مباحث تئوري آن از طريق : تدريس – ارائه تحقيق توسط دانش آموزان – بحث وگفتگو وارائه آخرين خبرها در زمينه خاص مي باشدودر صورت امكان از مراكز مربوط به درس بازديد بعمل مي آيد وحل تمرينات گوناگون درزمينه هاي تفهيمي درسي.

ترم اول:

فصل (1) :آب.

دراين فصل مي خوانيم :

-مقدمه وگفتگوي علمي در رابطه با آب- بيان علت نامگذاري فصلهاي كتاب – اثر آب درزندگي انسان وموجودات زنده – واحدهاي رايج دراندازه گيري حجم وجرم از جمله SI .

-انواع آب از بعد فيزيكي وشيميايي ومقايسه آنها.

-پراكندگي آب درجهان وميزان مصرف آن ومنابع آب درطبيعت.

-تجديد پذيري آب وويژگيهاي غير عادي آب همراه با حل تمرين

-خواص فيزيكي وشيميايي آب.

-ساختمان مولكولي آب وشكل هندسي آن – نوع پيوندها درون مولكول وبين مولكول در آب (پيوند كووالاني وهيدروژني )وبيان علت غير عادي بودن آب.

-ساختمان اتم ويون ومقايسه آنها از نظر نوع وتعداد ذرات واندازه.

-پيوند يوني وويژگيهاي يك تركيب يوني .

-انحلال پذيري (جامد وگازدرآب)-حل مسأله – رسم نمودار(امتحان ميان ترم اول)

-انحلال پذيري گرماده وگرماگير.

-فرمول نويسي ( يادآوري از راهنمايي ) وواكنش هاي شيميايي وموازنه .

-تركيبات دوتايي وسه تايي

-مفهوم DO-PPm- حل مسأله.

-آلودگي گرمايي آب وكاتيونهاي سنگين .

-PH وآلاينده هاي اسيدي وبازي – معرفها – اسيدها وبازهاي معروف وكاربرد آنها

-تصفيه آب وفاضلاب (مقايسه مراحل آنها )

-آب سخت وآب نرم ونحوه تبديل

فصل (2):درپي هوايي پاكيزه :

-اصطلاحات هوا كره – آب كره – سنگ كره (پوسته – گوشته – هسته )-تنفس وفتوسنتز

-فشار گازها (هوا )ومايعات

-اندازه گيري فشارگازها وهوا (مانومتر – بارومتر )تبديل واحدها.

-قوانين گازها (بويل ماريوت – شارل گيلوساك – دالتون )- حل مسأله ونمودار .

-نظريه جنبشي مولكولي گازها وكاربرد آن .

-تقطير جزء به جزء هواي مايع وتهيه گازهاي مهم هوا وكاربرد آنها در زندگي (امتحان ترم اول) .

-اكسايش آرام وتند عناصر ومواد مقايسه ومحصولات آنها.

-اثر گلخانه اي – لايه اوزون وتخريب آن- عوامل مؤثر بركاهش يا افزايش اين تخريب ونقش اين لايه درزندگي موجودات زنده(چرخه اوزون).

-آلودگي هوا از طريق منابع انساني وطبيعي .

-باران اسيدي ومنشأ تشكيل آن واثرآن.

-كنترل آلودگي هوا – آلاينده هاي نوع اول ودوم .

فصل سوم : بازيافت

-منابع تجديد پذير وتجديد ناپذير .

-قانون بقاي جرم – معادلات شيميايي وموازنه.

-جرم اتمها وشمارش – مول – جرم مولي – اتم گرم – مولكول گرم.

-حل تمرينات وپلي كپي – كتاب كار شيمي(1).

-عناصر شيميايي وجدول تناوبي :

مفهوم جدول تناوبي – دوره – گروههاي اصلي –نظامها درگروههاي اصلي ودوره ها-ظرفيت فلز ونافلز- حالات عناصر دردماي اتاق- خواص فيزيكي وشيميايي عناصر فلزي ونافلزي –پيش گويي كردن برخي از خواص فيزيكي وشيميايي عناصردرگروه.

-كاربرد فولاد وچدن وبهبود خواص مواد در زندگي.

-زباله ها وانواع آن وچگونگي بازيافت آنها .

-محافظت از منابع شيميايي تجديد ناپذير باارائه روشهاي مختلف.

فصل چهار:

-نفت خام – بررسي از جهت جغرافيايي وسياسي وشيميايي.

-سوخت وسوختهاي فسيلي .

-پالايش نفت خام ومعرفي مشتقات آن.

-شيمي آلي :هيدروكربنها وانواع آنها: فرمول نويسي ونامگذاري /آلكانها،آلكنها،آلكينها/.

-ايزومري درهيدروكربنها .

-محاسبه انرژي گرمايي حاصل از سوختن هيدروكربنها.

-بنزين وانواع آن وعدد اكتان.

-فرآورده هاي شيميايي وساخت مواد سودمند.

-جايگزين هاي نفت براي سوزاندن.

-حل تمرينات


 

نوشته شده توسط گروه شیمی شهرقدس در 22:33 |  لینک ثابت   •